กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรม พร้อมจัดประชุมคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 24 เม.ย. 2561

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมแจ๊ส โซเทล กทม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรม พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้ประธานสภาวัฒนธรรมวัฒนธรรมทั่วประเทศ และจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ แทนชุดแรกที่ครบวาระ
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรม ๖ คน ประกอบด้วย นายสมพร เกตุแก้ว นายสุชิน ผลโสตร นายสุทรรศ หลวงมูล นายสุรจิตต์ จันทรสาขา นายสุรศักดิ์ สิงหวิบูลย์ นายสุวรรณ ขันธเลิศ ซึ่งทั้ง ๖ คน เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสมัยแรก ต่อด้วยพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา จำนวน ๗๘ เข็ม โดยนายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานมอบแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมดังกล่าวด้วย
 
          ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ แทนกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชุดแรก ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี แล้ว ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเพื่อให้ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อนำไปขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อไป
 
          โดยการประชุมคัดเลือกผู้แทนกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นี้ ประกอบด้วยผู้แทนสภาวัฒนธรรม ๑๕ กลุ่มจังหวัด สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา และผู้แทนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมอีก ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑๙ คน ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ๑.ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ๒.นายบุญส่ง เมืองกรุง ๓.นายนัทธี พุคยาภรณ์ ๔.นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ๕.นางศรัณยา สุวรรณพรหม ๖.นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ๗.ดร.ประยงค์ แก่นลา ๘.นายจำลอง แสงจันทร์ ๙.นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ๑๐.นาวาเอกทวี เชื่อชูชาติ ๑๑.จ่าเอกแสวง มูลมงคล ๑๒.นายสุรศักดิ์ สิงหวิบูลย์ ๑๓.นายจิต แก้วทิพย์ ๑๔.นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ ๑๕.นายวรัตน์ แสงเจริญ ๑๖.นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ๑๗.นายมานะ ยาประคำ ๑๘.นายภูมินทร์ พินิจจันทร์ และ ๑๙.นายบวรวิทย์ เลิศไกร จากนั้น กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ ได้ประชุมหารือพร้อมลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ให้ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงนามประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป
 
          ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ คือ เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงาน วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาองค์กรดำเนินงานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้มแข็งและให้เป็นสมาชิกของสภาที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการดำเนินงานวัฒนธรรมขององค์กรชุมชนในท้องถิ่น ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดำเนินงาน วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดในเรื่องโครงการ งบประมาณการจัดตั้งสมาคม - มูลนิธิ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินงานวัฒนธรรมของท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไทยและเจตนารมณ์ของทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม ของสหประชาชาติ พัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ถูกต้อง และเหมาะสมต่อสภาวการณ์และต่อท้องถิ่น อีกทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดำเนินการอื่นๆ ตามที่จังหวัด หรือคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขอความร่วมมือ
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)