กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ


 
วิสัยทัศน์
"ภายในปี ๒๕๖๕ สวธ. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน”

พันธกิจ
  • เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
  • ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน
  • ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
  • สงวนรักษา พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ
  • ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปินพื้นบ้าน
  • ส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ ๑  การสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
เป้าหมาย
  ทุนทางวัฒนธรรมไทยได้รับการการสืบสาน รักษา และต่อยอด สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่และต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงการยกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน
เป้าหมาย
  ดำเนินงานวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ฝังอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิต ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาองค์กรและการบริการทางวัฒนธรรม
เป้าหมาย
  ระบบการทำงานและการให้บริการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับโครงสร้างและบทบาทขององค์กรมีความเหมาะสมกับภารกิจ มีวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี


 

 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)