กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 11 เม.ย. 2561

          เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม” ขึ้นในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธาน โอกาสนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ร่วมงาน
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมต้นแบบของเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าความงดงามของประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นั้น เป็นการแสดงมุทิตาจิต สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที อันก่อให้เกิดสิริมงคล โดยพรที่ได้รับจากผู้ใหญ่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นกิจกรรม ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ และควรจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้เป็นตัวอย่าง ให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติสืบต่อไป
 
          นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี เสริมสร้างค่านิยมและความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณจัดขึ้นในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งมีพิธีสำคัญคือ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่ตนเคารพ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าและความงดงามของประเพณีสงกรานต์ อีกทั้งเพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบแก่องค์กรและชุมชนอื่นต่อไป
 
          จากนั้น นายสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-ผู้กำกับการแสดง) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ผู้แทนศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า กระผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังให้ความสำคัญ และระลึกถึงผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ แสดงออกได้ถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ใหญ่ และครูอาจารย์ ทำให้กระผมรู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้
 
ในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย จึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความรักความสามัคคีให้แก่กัน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
 
          สำหรับศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่มาร่วมงานมีทั้งสิ้น ๓๕ คน อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ นางลาวัณย์ อุปอินทร์ นายเสวต เทศน์ธรรม นางผ่องศรี วรนุช นางสาววนิดา พึ่งสุนทร เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง นายสุประวัติ ปัทมสูต นายสมบัติ เมทะนี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ) เป็นต้น
 
          ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพร การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย การสาธิตชุดรดน้ำขอพร ๔ ภาค การสาธิตอาหารคาวหวาน ในเทศกาลสงกรานต์ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ผู้บริหารงานวัฒนธรรม คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ตลอดจนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม
 
          ในปีนี้มีเหล่าศิษยานุศิษย์มาร่วมแสดงมุทิตาจิต กราบขอพร ศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม กันอย่างอบอุ่นเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งเป็นต้นแบบในช่วยกันการส่งเสริม และสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้อยู่คู่กับไทยเราสืบไป
 
          นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคหรือผ้าไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เปิดรับภาพจากทั่วประเทศ ชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ๑๐ โล่ พร้อมเงินรางวัล (ดูรายละเอียด-ส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ แฟนเพจ : ประเพณีสงกรานต์ 2561) และสำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นเข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๖๑ จะได้รับเกียรติบัตรที่ระลึกวันละ ๓๐๐ คน อีกด้วย
 
          ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ของไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ คือ หนังสือประเพณีสงกรานต์ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ โดยมีเนื้อหาความเป็นมาของประเพณี สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ ดาวโหลดได้ที่ www.culture.go.th
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)