กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.รณรงค์แนวทางสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เน้นจัดกิจกรรมตามแนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” พร้อมจัดสงกรานต์แบบดั้งเดิม-สงกรานต์อาเซียนกระชับสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

วันที่ 27 มี.ค. 2561

          (๒๗ มี.ค. ๖๑ ทำเนียบรัฐบาล) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมผู้บริหารวธ. และผู้แทนภาคีเครือข่าย หน่วยงานและกระทรวงต่างๆ ๒๔ หน่วยงาน ร่วมบูรการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”
 
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑โดยกระทรวงวัฒนธรรม เริ่มด้วยทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ชมนิทรรศการเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ชุดรดน้ำขอพร ๔ ภาค ชมชุดสาธิตอาหารเนื่องในงานประเพณี เช่น ข้าวแช่ กาละแม และ ข้าวเหนียวแดง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในการ์ดอวยพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อมอบให้ประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มอบชุดรดน้ำขอพรให้แก่นายกรัฐมนตรี และมอบของที่ระลึกเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ให้กับคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗๐ ชุด
 
          โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ประกอบด้วย -การจัดงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๑ เมษายน นี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย -การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดปทุมวนารามวรวิหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานสงกรานต์สยามสแควร์ ถนนสีลม และถนนข้าวสาร ระหว่าง ๑๒-๑๕ เมษายน ๖๑ -การจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมและสงกรานต์อาเซียนในจังหวัดต่างๆ เช่น สุโขทัย เลย สระแก้ว กาญจนบุรี ระนอง และบุรีรัมย์ เป็นต้น ทั้งยังสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรม ๗๐ จังหวัดจัดการแสดงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ได้รับความนิยมและเป็นสื่อในการสร้างความบันเทิงในช่วงเทศกาลด้วย
 
          นายวีระ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประชุมบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ๒๔ หน่วยงาน อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจารจร กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้ข้อสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของประเทศ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ๓ แนวทาง ดังนี้ 
          ๑. การรณรงค์จัดกิจกรรม "สงกรานต์วิถีไทย” ได้แก่
          ๑.๑ ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณี สงกรานต์ในแบบท้องถิ่น
          ๑.๒ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เล่นน้ำอย่างพองาม
          ๑.๓ รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมในกิจกรรม
          ๑.๔ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ในการจัดกิจกรรม โดยคำนึง ถึงวัฒนธรรมและ ความเหมาะสม และร่วมกันเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ทางสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
 
          ๒. การรณรงค์เรื่อง "ใช้น้ำคุ้มค่า” ได้แก่
          ๒.๑ กำหนดพื้นที่ให้ประชาชนเล่นน้ำ เพื่อควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า ขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ กำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำ ให้เลิกเล่นน้ำในเวลาที่กำหนด ห้ามใช้แป้งและสีต่างๆ มาเล่น
          ๒.๒ ขอความร่วมมือให้ใช้อุปกรณ์ในการเล่นน้ำที่ปลอดภัยและประหยัด เช่น ใช้ขันขนาด เล็ก ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เล่นน้ำอย่างสุภาพ
          ๒.๓ ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าและน้ำสะอาด เพื่อสุขอนามัย
 
          ๓. การรณรงค์เรื่อง "ชีวาปลอดภัย” ได้แก่
          ๓.๑ ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม กำหนดเวลาเปิด - ปิด จัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
          ๓.๒ ควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถ โดยใช้มาตรการเมาไม่ขับและมีน้ำใจให้แก่กัน ในการใช้รถใช้ถนน หากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงานหรือศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานต่างๆ
          ๓.๓ มาตรการ ๖ ด้าน ได้แก่ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ถนน และยานพาหนะ มาตรการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางน้ำ และการดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ
          ๓.๔ มีมาตรการควบคุมความเร็วการใช้รถให้ใช้รถใช้ถนน ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตรวจความพร้อมของผู้ขับรถสาธารณะ ศูนย์บริการตรวจสภาพรถฟรี รวมถึง มีศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียน การใช้รถใช้ถนน โดยกรมการขนส่งทางบก และจุดบริการพักรถระหว่างการเดินทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
 
          ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังให้แนวทางและมาตรการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” นี้ จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ประเพณีสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันงดงาม ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศ ได้รับการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันสืบทอดและให้ต่างชาติได้รับรู้ อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางและมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งเป็นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สายตาชาวโลก อันจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดการขยายตัว ต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)