กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดโคยกี๊ ๒๐๐ ปี ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง

วันที่ 3 มิ.ย. 2559


วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับ จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมย่านตลาดเก่าชุมชนชาวจีน "ตลาดโคยกี๊ ๒๐๐ ปี” เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก อาหารพื้นเมือง ของคนในชุมชน ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุน การเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยสร้างความมั่นคง ทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การดำเนินกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดโคยกี๊ราชบุรี ๒๐๐ ปี” ในบริเวณตลาดโคยกี๊ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการทำงานกับจังหวัดราชบุรีในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของจังหวัดราชบุรี โดยเน้นให้ชุมชนเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของตนเอง โดยภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านกระบวนการบริหารจัดการเท่านั้น การจัดงานถนนสายวัฒนธรรมในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้สนับสนุนในการนำการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาต่างๆ มาร่วมกับชาวชุมชนตลาดโคยกี๊ เพื่อสร้างให้เกิดสีสัน และเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความประทับใจ ของผู้เยี่ยมชม และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม จิตใจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

นายวีระ กล่าวในตอนหนึ่งว่า "ผมขอแสดงความชื่นชม ยินดีต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณจังหวัดราชบุรี ตลอดจนหน่วยงาน บุคคล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุมชนจะดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป”

ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้ดำเนินการโครงการถนนสายวัฒนธรรม"ตลาดโคยกี๊ราชบุรี ๒๐๐ ปี” ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ยังยืน แก่ชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจ ในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น กิจกรรมภายในบริเวณงาน ประกอบด้วย การสาธิต การออกร้านสินค้าชุมชนราชบุรี และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ทางวัฒนธรรม , การออกร้านอาหารชาติพันธุ์ , การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนราชบุรี , การแสดงและจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP และสินค้าทางการเกษตร

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนทั้งระดับจังหวัดและภายในพื้นที่อำเภอเมือง ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัด , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด , เทศบาลเมืองราชบุรี, สำนักงานเกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ, สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ , เครือข่ายทางวัฒนธรรม, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น, ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและกำลังมองหาบรรยากาศเก่าๆ ที่ผู้คนในชุมชนเต็มไปด้วยมิตรไมตรี มีวิถีชีวิตอันเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ อีกทั้งการเดินทางสะดวกสบาย อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถ ช้อป ชิม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ถนนสายวัฒนธรรมที่ตลาดโคยกี๊ ซึ่งเป็นตลาดเก่าย่านชุมชนชาวจีนริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ที่เรียงรายไปด้วยตึกแถวทรงคลาสสิก แบบสมัยก่อน ฉาบทาด้วยสีเหลืองนวลตา คำว่า โคยกี๊ เป็นภาจีนแต๋จิ๋ว หมายถึง ริมแม่น้ำหรือริมคลอง ซึ่งสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของตลาดที่เลียบขนานไปกับแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งมีความยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร เปิดทุกวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.ไปจนถึง ๒๒.๐๐ น.
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)