กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ. จับมือ วธจ. นครราชสีมา เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร

วันที่ 19 มี.ค. 2561

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดแหล่งเรียนรู้ "ครูทวี ศิลปินถิ่นโคราช” ณ บ้านนายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ ให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม บ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน โอกาสนี้ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศิลปินแห่งชาติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงาน
 
         วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติ คือ ปูชนียบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในด้านศิลปะ ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ของศิลปินแห่งชาติจึงมีคุณค่า มีประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังได้ก้าวตาม อีกทั้งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ดั้งนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้สนับสนุน ส่งเสริม การเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา อันเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม บ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างรายได้แก่ประเทศในมิติของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
 
           ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ( สวธ.) โดย กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ขึ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้บ้านศิลปินเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของศิลปินผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปิน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งกำหนดเปิดบ้านศิลปินเป็นแหล่งเรียนรู้จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ บ้านแม่ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้"ถิ่นกำเนิดผ้าจก มรดกเมืองลอง” เปิดไปแล้วเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ถึงความโดดเด่น เอกลักษณ์ ของผ้าจกเมืองลอง ที่ผ่านการคิดค้น วิธีการเกี่ยวกับการทอผ้าตีนจกอันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ สำหรับหอศิลป์ทวี รัชนีกร ของอาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นแห่งที่ ๒ ที่ สวธ. ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ให้แก่ เด็ก เยาวชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะ ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะ และแห่งที่ ๓ กำหนดเปิดประมาณเดือนมิถุนายน ศกนี้ ณ หอศิลป์เอมเจริญ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 
           โดยกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยศิลปินแห่งชาติและ กลุ่มครูศิลป์ถิ่นโคราช นิทรรศการผลงานของนายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การสาธิตและการจำหน่ายสินค้าของดีบ้านฉัน OTOP CPOT อาทิ การทำตุงใยแมงมุม /การทำพวงมโหตรและกระดาษลวดลายบังตา / การทำกังหันลมพัฒนา /การทำฮูปแต้มอิสาน /การทำตุงผ้าประดับกระดาษตัดเป็นลวดลาย /การทำสร้อยด่านเกวียน และ การสาธิตงานปั้นตุ๊กตา ปั้นของที่ระลึก เป็นต้น และการแสดงดนตรีเพื่อชีวิต โดย นายมงคล อุทก (หว่อง คาราวาน)
 
           หอศิลป์ ทวี รัชนีกร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๓ ซอยเพชรมาตุคลา ๔ หมู่ ๑๐ ถนนราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคารชั้นเดียวสองหลัง เพื่อไว้จัดแสดงผลงานอาจารย์ทวี รัชนีกร ทั้งแบบถาวรและแบบหมุนเวียน อาทิ งานด้านจิตกรรม ประติมากรรม สื่อ ผสมและเทคนิคผสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่บางส่วนไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้แก่ การประกวดวาดภาพ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือการบรรยาย ทางศิลปะ พร้อมกับมีห้องสมุดหนังสือเกี่ยวกับงานศิลปะไว้ให้บริการอีกด้วย เปิดให้บริการประชาชนผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์และอังคาร) แต่ถ้าหากมาเป็นหมู่คณะสามารถประสานกับ คุณกมลวรรณ พิชัย (อ้อย) ซึ่งเป็นผู้จัดการหอศิลป์ได้ที่ ๐๘๙ ๖๒๙-๙๒๒๗
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)