กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 19 ก.พ. 2561

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิด นักสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้วยขวาง กทม. ให้แก่ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ และคณะทำงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยมี นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน
 
          วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งเสริมชุมชน ที่มีการนำมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ "ร่วมคิด ร่วมทำ” ยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาพัฒนามรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวให้มีเสน่ห์ นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เกิดความจดจำ กลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก และสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งต่อไป
 
          จากนั้น นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมว่าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนที่มีวิถีชีวิต และมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการรู้จักพึ่งพาตนเอง เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน โดยใช้ "การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาวิถีชีวิตและมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามแนวนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริม "วิถีถิ่น วิถีไทย” รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศต่อไป โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิดนักสร้างสรรค์ ด้วยวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้
 
          โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติเพื่อออกแบบและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกทางวัฒนธรรมของชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการประชุมยังได้เดินทางศึกษาดูงานตัวอย่างการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง และกลุ่มอาชีพในพื้นที่การพัฒนาขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.๗) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)