กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


สวธ.จัดสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

วันที่ 4 มิ.ย. 2559

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในภาคกลาง ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมในภาคกลาง จำนวน ๒๖ จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน ๙๐ คน

นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งและเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พระราชบัญญัติฉบับนี้ มุ้งเน้นคุ้มครองให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และเพื่อเน้น การทบทวนถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งเก่าและใหม่ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ปัญหาให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย ตลอดจนการให้ความร่วมมือและการทำงานอย่างสอดรับกัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วิทยากรโดย อาจารย์ธนวัฒน์ เนติโพธิ์ ที่ปรึกษากฎหมายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ นิติกรชำนาญการ ได้ร่วมบรรยายไขข้อกฎหมายในทางปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พบในการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในแต่ละพื้นที่ด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)