กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรมสวรรคโลก “รถไฟ เรือเมล์ ยี่เก ตำรวจ”

วันที่ 17 ก.พ. 2561

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมสวรรคโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ บริเวณสถานีรถไฟสวรรคโลก
 
          (๑๗ ก.พ. ๖๑) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว ชุมชน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งมีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานชองทางวัฒนธรรมมาบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ชื่อ "ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่โดยนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นมาเชื่อมโยง พัฒนา สร้างสรรค์ในรูปแบบของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
 
          ด้าน นายฤกษ์ชัย สายทองคำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสวรรคโลก กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมสวรรคโลก ที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านการจัดแสดง การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง พร้อมส่งเสริมอาชีพ และอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมสรรคโลกที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่ และยังเป็นแหล่งศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้ง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และได้รับความร่วมมืออันดีจากจังหวัดสุโขทัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงทำให้งานนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
 
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเด็ก เยาวชน เช่น การแสดงมังคละ คีตะมวยไทย ลิเกเด็ก ศิลปินพื้นบ้าน การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนสินค้าและอาหารท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล โดยถนนสายวัฒนธรรมสวรรคโลก กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟสวรรคโลก ถนนกลางเมือง ไปจนถึงสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลกหลังเก่า เป็นการจัดงานย้อนยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๗ งานเดียวได้เที่ยวชมตลาดถึง ๔ รูปแบบ คือ "รถไฟ เรือเมล์ ยี่เก ตำรวจ”
 
          สำหรับโครงการ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานและสามารถต่อยอดขยายผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข็มแข็ง และความภาคภูมิในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม มีทุนทางวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการเปิดไปแล้วจำนวน ๒๒ แห่ง อาทิ ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าธนบุรีบ้านฉัน ตลิ่งชันบ้านเรา ณ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรม สู้ ศึก คึกคัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสายวัฒนธรรม อ.เขมราช จ.อุบลราชธานี ถนนสายวัฒนธรรม เมืองในหมอก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และ ถนนวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีดอนคำ จ.แพร่ เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)