กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว” กำแพงเพชร

วันที่ 16 ก.พ. 2561

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว” เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ร่วมงานอย่างอบอุ่น
 
          (๑๖ ก.พ. ๖๑) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานพิธีเปิดกล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่วธ.ดำเนินการโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมมาสร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดี กินดี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
          โครงการตลาดประชารัฐ นี้ ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี จากการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานราชการ รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวกำแพงเพชร ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายให้กับเด็ก เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างฐานรายได้ใหม่ให้แก่ประเทศ และเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป นายวีระ กล่าว
 
          ด้าน นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้นำมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ให้ตลาดประชารัฐแห่งนี้ เกิดความหลากหลาย รวมถึงพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม จิตใจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ซึ่งจัดขึ้นด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดแสดง การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง พร้อมส่งเสริมอาชีพ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวชากังราวที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองกำแพงเพชร และยังเป็นแหล่งศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้ง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างฐานรายได้ให้แก่ประเทศทางหนึ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และได้รับความร่วมมืออันดีจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงทำให้งานนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
 
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเล่นพื้นบ้าน จากเด็ก เยาวชน เช่น อีตัก หมากเก็บ เตยกัก และการแสดงลิเกเด็ก ศิลปินพื้นบ้าน การสาธิตมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนอาหารท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล โดย "ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว” มีกำหนดจัดเป็นประจำในสัปดาห์ที่ ๓ (เสาร์-อาทิตย์)
 
          สำหรับโครงการ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานและสามารถต่อยอดขยายผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข็มแข็ง และความภาคภูมิในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น สวธ.จึงได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม มีทุนทางวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการเปิดไปแล้วจำนวน ๒๑ แห่ง อาทิ ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าธนบุรีบ้านฉัน ตลิ่งชันบ้านเรา ณ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรม สู้ ศึก คึกคัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสายวัฒนธรรม อ.เขมราช จ.อุบลราชธานี ถนนสายวัฒนธรรม เมืองในหมอก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และ ถนนวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีดอนคำ จ.แพร่ เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)