กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ผสานหน่วยงาน-ผู้ประกอบการอาคารชุด ยกระดับคุณภาพสังคมยุคใหม่ สร้างวัฒนธรรม-มารยาทที่พึงปฏิบัติในการอยู่อาศัยร่วมกัน

วันที่ 31 ม.ค. 2561

         วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ ที่ศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ. ตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกันของครอบครัวสมัยใหม่ที่นิยมการพักอาศัยในอาคารชุดประเภทต่างๆ พบว่า ในระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา ห้องชุด และบ้านแถว เป็นรูปแบบการพักอาศัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าในกรุงเทพมหานคร มีอัตราของครอบครัวที่อยู่อาศัยในห้องชุดสูงถึงร้อยละ ๓๑ และพบปัญหามากมายจากการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด ดังนี้ ๑) พื้นที่จอดยานพาหนะไม่เพียงพอ ๒) เพื่อนบ้านก่อความเดือดร้อน รำคาญ ๓) คุณภาพของอาคารชุดไม่ได้มาตรฐาน ๔) พื้นที่ส่วนกลาง และบริการส่วนกลางมีไม่เพียงพอต่ออัตราผู้อยู่อาศัย ๕) การค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ๖) ผู้อยู่อาศัยขาดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานของอาคารชุด และ ๗) ความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะที่แตกต่างกัน เป็นต้น
 
          นายวีระ กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด และผู้เกี่ยวข้องในสังคมอาคารชุดได้ตระหนักและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงมารยาทในการอยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีค่านิยมอันดีงามในการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด ก่อให้เกิดสังคมที่มีระเบียบ แบบแผน และกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยต่อไป
 
          ในเบื้องต้น ผลจากการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัย อาทิ บ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ บ.พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บ.ศุภาลัย บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บ.เอพี (ประเทศไทย) บ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ ผู้แทนคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด อาทิ ไอดิโอ โมบิ LIB ศุภาลัยเวลลิงตัน LEVO เดอะรูม สุรวงศ์ คลาสสิก เพลส เออร์มาโน่ แอบโซลูท เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ สีลมเทอเรส แอ็บสแตร็กส์ เป็นต้น พร้อมผู้แทนหน่วยงานบริหารอาคารชุด และตัวแทนผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) วัฒนธรรมผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด ซึ่งประกอบด้วย ๑.มารยาทที่พึงปฏิบัติ ๒.มารยาททั่วไปของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด ๓.วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในอาคารชุด และ ๔.ข้อห้ามของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด เพื่อนำไปใช้รณรงค์และเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้าง ในรูปแบบต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เตรียมจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่มารยาทที่ควรทำและไม่ควรทำของการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด
 
          นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ยังได้จัดทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในอาคารชุด ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัย ผู้แทนคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด ผู้แทนหน่วยงานบริหารอาคารชุด และจะมีการจัดการแถลงข่าวการลงนามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในอาคารชุด เพื่อให้การสร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุดเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)