กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ก.พ. 2561

          วธ.ขับเคลื่อนเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ณ ถนนคนเดินหน้าวัดจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า การแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดี อยู่ดีสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
 
          วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ ของประเทศ ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมสายวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจ หรือ Cultural Product of Thailand (CPOT) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ผนวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายวัฒนธรรม
 
          ด้าน นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่ส่งเสริม การเรียนรู้และการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชาติพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม อาทิ หมวกปานกุม การต้องลาย การทอผ้า ปกากญอ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ สะล้อ ซอ ซึง ตอยอฮยอน (ดนตรีไทใหญ่) เป็นต้น
 
          ด้านนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งพื้นที่ การปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ มีประชากร ๑๓ กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทยใหญ่ ปกาเกอญอ เลอเวื๊อะ กะยอ กะยัน กะแย โปว์ ลีซู ลาหู่ ม้ง พื้นเมือง ปะโอ และจีนยูนนาน ซึ่งล้วนมีวิถีวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาม และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น และเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เสริมสร้างเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนคนเดิน หน้าวัดจองคำ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว เพื่อเลือกชิมอาหารพื้นถิ่น สินค้าชุมชน ของที่ระลึกหลากหลายจากกลุ่มชาติพันธุ์ ชมวิถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบสวนสาธารณะหนองจองคำ และยังสามารถเข้าชมศาสนสถานที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ในวัดจองคำ พระอารามหลวงและวัดจองกลาง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสแวะมาได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายความเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนบนถนนคนเดินหน้าวัดจองคำอีกด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)