กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง จำนวน ๒๑ จังหวัด รวม ๔๔ คน

วันที่ 6 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง จำนวน ๒๑ จังหวัด รวม ๔๔ คน เพื่อเตรียมพร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องมารยาทไทย ให้กับบุคคล หน่วยงาน และสถานศึกษาต่างๆต่อไป

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรมารยาทไทย ให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง ณ ห้องเอคโค่-ริทึ่ม โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่า การดำเนินโครงการอบรบมารยาทไทยถือเป็นภารกิจสำคัญที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติตนของคนไทยหันมา ให้ความสำคัญกับสื่อเทคโนโลยีอันทันสมัยหลายชนิด และวัฒนธรรมต่างชาติที่แตกต่างจากรากเหง้าวัฒนธรรมไทย ซึ่งเข้ามาปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องโดยขาดการควบคุม ในขณะที่การบ่มเพาะความรู้เรื่องมารยาทถูกปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาสังคม และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเชิงลบ จากเหตุผลดังกล่าว สวธ.จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิทยากรมารยาทไทยฯขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของมารยาทไทย และสามารถเป็นวิทยากรมารยาทไทยประจำจังหวัด อีกทั้งสามารถเป็นคณะกรรมการในการประกวด ตัดสิน คัดเลือก ฯลฯ เกี่ยวกับกิจกรรมมารยาทไทยในโอกาสต่อไปได้
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)