กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมกรุงศรี ณ เมืองกรุงเก่า

วันที่ 5 ธ.ค. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกบรรยากาศตลาดน้ำ อาหารพื้นเมืองหลากรส การแสดงทางวัฒนธรรมที่หาชม ได้ยาก ให้ผู้มาเที่ยวงานได้เพลิดเพลิน ณ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมกรุงศรี บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน
 
          วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นการบูรณาการในรูปแบบ ประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่ขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมโดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ ในการจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยดำเนินการผ่านตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท จาก ๙ หน่วยงาน ซึ่งตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว
 
          โดยเอกลักษณ์ของตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม นั้นเป็นการนำทุน ทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ นำประวัติศาสตร์วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนมาเชื่อมต่อกับสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
 
          จากนั้น นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมผนวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายวัฒนธรรม ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้พิจารณาคัดเลือกถนนสายวัฒนธรรมกรุงศรี ให้เป็นพื้นที่บูรณาการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า และบูรณาการการทำงาน ร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว และส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของศิลปินในจังหวัดได้แก่ การแสดงกลองยาว การแสดงเพลงเรือ การแสดงเพลงเกี่ยวข้าว การแสดงลำตัด และการแสดงลิเก พร้อมด้วยการสาธิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
 
          นับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อยู่ไม่ไกลจากรุงเทพ การเดินทางสะดวกสบาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงขอแนะนำและเชิญชวนให้ทุกท่านพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ ณ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมกรุงศรี ซึ่งมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ อาหารพื้นเมืองหลากรส เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)