กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 16 พ.ย. 2560
 -(ร่าง) ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่.....การจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงวันที่ .....พฤศจิกายน ๒๕๖๐

-(ร่าง)ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


หมายเหตุ : สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเที่ยมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.(สำหรับการส่งทางไปรณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๑๑๑๙,๑๑๒๐

 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)