กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.รวมพลังศิลปินแห่งชาติจัดกิจกรรม “สานศิลป์สองรัชกาล”

วันที่ 26 ก.ย. 2560

          (๒๕ ก.ย. ๖๐ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมอโนมา) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวผลการประชุมระดมความคิดเห็นของศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา สร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ ๙ พร้อมพัฒนางานศิลป์ในอนาคต
 
          นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานกล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นผู้ที่อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันล้ำค่าไว้เป็นมรดกของแผ่นดิน ซึ่งวธ.ได้มีนโยบายในการดูแลศิลปินแห่งชาติ ด้วยการให้สวัสดิการในด้านต่างๆ อาทิ การให้เงินตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาล ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี เงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประวัติและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง เพื่อให้เป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้อนุชนรุ่นหลัง สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานศิลปะให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
 
          ด้านคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการบริหารกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมได้รับองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้ทำงานด้านวัฒนธรรม สามารถร่วมกันทำงานด้านวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์ รักษา สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติให้อยู่คู่ประเทศไทย ที่ผ่านมาได้สนับสนุนงบประมาณศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา ได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ แบ่งเป็น สาขาทัศนศิลป์ ๗,๑๐๒,๐๐๐ บาท สาขาวรรณศิลป์ ๒,๓๗๕,๐๐๐ บาท และสาขาศิลปะการแสดง ๕,๔๔๖,๖๗๕ บาท โครงการเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติ อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการ "ศิลปะ...ผูกพัน...ยืนยาว” รำลึก...ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ และการจัดนิทรรศการ "๗ ปี ครุศิลปะ : บันทึก...บนทางศิลป์” เป็นต้น
 
          "การแถลงข่าวผลการประชุมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้ศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนศิลปินรุ่นหลัง ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะได้มากยิ่งขึ้น” คุณหญิงปัทมา กล่าว
 
          ในการแถลงข่าวเริ่มด้วย การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี โชว์เป่าขลุ่ยในเพลงเดือนเพ็ญ นายเศรษฐา ศิระฉายา ร้องเพลงเหมือนไมเคย นางฉวีวรรณ พันธุ และนายฉลาด ส่งเสริม ร่วมกันร้องกลอนหมอลำ ต่อด้วยการแถลงนโยบายการสนับสนุนศิลปินโดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการกองทุนฯ และผู้แทนของศิลปินแหงชาติใน ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์
 
          นายกมล ทัศนาญชลี สาขาวรรณศิลป์ นางชมัยภร บางคมบาง สาขาศิลปะการแสดง นางฉวีวรรณ พันธุ ได้ร่วมกล่าวถึงผลการประชุมระดมความคิดของศิลปินแห่งชาติทั้ง ๓ สาขา ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปในการเตรียมสร้างผลงานศิลปะภายใต้แนวคิด "สานศิลป์สองรัชกาล” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้ริเริ่มโครงการสานศิลป์สองรัชกาล กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังศิลปินแห่งชาติทั้ง 3 สาขาไว้ด้วยกัน เพื่อฝากผลงานของศิลปินไว้บนแผ่นดิน ให้เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลรายละเอียดในการจัดกิจกรรม โดยผลงานของศิลปินจากทุกสาขาจะรวมเป็นหนึ่ง ทั้งนิทรรศการศิลปะในรูปแบบต่างๆ งานประติมากรรม ,เวทีสำหรับศิลปะการแสดง และพื้นที่สำหรับการจัดงานด้านบทกวี งานวรรณศิลป์ต่างๆ ซึ่งขณะนี้กำลังระดมหารือกับเพื่อนศิลปินเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคต จะเป็นการแสดงในรูปแบบนิทรรศการถาวรเพื่อรวบรวมผลงานของศิลปินแห่งชาติ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือกันว่าจะไปติดตั้งที่ไหนถึงจะเหมาะสม และกำหนดการที่จะจัดงานให้ทราบต่อไป และที่สำคัญคือการรวมพลังครั้งสำคัญของศิลปินครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินอย่างแท้จริง
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)