กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดน้ำเมืองลิกอร์” และงาน“มหกรรมโนราเยาวชนปักษ์ใต้” จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 3 ก.ย. 2560

          วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการถนน สายวัฒนธรรม "ตลาดน้ำเมืองลิกอร์” และงานมหกรรมโนราเยาวชนปักษ์ใต้ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนภาคใต้ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จนสามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นจนนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด นายกสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย ศิลปินโนราจาก ๑๕ จังหวัดภาคใต้ ร่วมงาน
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. กล่าวว่า วธ. กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการตามนโยบาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีความมั่งคั่ง สังคมมีภูมิคุ้มกัน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา สร้างสรรค์ สินค้าบริการทางวัฒนธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ สนับสนุน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโนรา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่น สืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทย เปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเกิดสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์” และ "งานมหกรรมโนราเยาวชนปักษ์ใต้” จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชน ประชาชน ตลอดจนเครือข่ายวัฒนธรรมและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาติให้คงอยู่ต่อไป โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน ที่นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาต่างๆ โดยที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดถนนสายวัฒนธรรมมาแล้วจำนวน ๑๒ แห่ง อาทิ ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า – กาดพระนอน อ.เมือง จ.แพร่ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับ จากคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
 
          ด้าน นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดน้ำเมืองลิกอร์” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมกันนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และความเป็นไทยร่วมกัน ของ "ตลาดน้ำเมืองลิกอร์” คำว่า "ลิกอร์" ถือเป็นชื่อหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหลายชื่อ ด้วยเพราะนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเก่าแก่มีอายุทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน จึงได้นำมาใช้เป็นชื่อ "ตลาดน้ำเมืองลิกอร์” นั่นเอง
 
          จากนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโนราเยาวชนปักษ์ใต้ พร้อมรับชมการแสดงมโนราห์นักเรียนจำนวน ๔๑๙ คน จาก ๑๕ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สงขลา ตรัง ระนอง พัทลุง สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดงานมหกรรมโนราเยาวชนปักษ์ใต้ในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มอบหมายให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริม สืบทอดศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมบทบาทของศิลปินพื้นบ้าน ให้มีเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับเยาวชนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรัก ภูมิใจ หวงแหน และร่วมกับสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป
 
          "วธ.มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นว่าในวันนี้การแสดงโนราได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ตลอดจนเครือข่ายวัฒนธรรมและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน จึงมั่นใจได้ว่าโนราจะยังคงเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องให้กับคนในชุมชน อาทิ การทำเทริด ชุดโนรา ของที่ระลึก ต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำรายได้มาสู่ท้องถิ่น” นายวีระ รมว. วธ. กล่าวทิ้งท้าย
 
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีโอกาสผ่านมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช แวะมาสัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำยามเย็น ชมวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาวบ้าน แวะชมกำแพงเมืองเก่าที่ยังมีมนต์ขลัง ชิมอาหารอร่อย หรอยจังฮู้ ณ ถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดน้ำเมือง ลิกอร์” ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น. มาเมืองคอนห้ามพลาดต้องแวะเช็คอินก่อนกลับที่ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ และ ชมการแสดงโนราของเด็กและเยาวชนปักษ์ใต้ ที่หมุนเวียนมามอบความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่าน พร้อมชมนิทรรศการผลงานของสมาคมโนราปักษ์ใต้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมของทางภาคใต้ ในงาน "มหกรรมโนเยาวชนปักษ์ใต้” ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)