กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดสัมมนา “การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย” ผลักดันให้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดสู่เยาวชน

วันที่ 30 ส.ค. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เป็นห่วงการเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยจะสูญหาย จัดสัมมานา เชิงปฏิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย” ให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันถ่ายทอดและปลูกฝังให้นักเรียน เยาชน หันมาสนใจและสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาด้านการเล่นพื้นบ้านของประเทศไทยให้ยั่งยืน
 
          นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม (กกข.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานพิธี กล่าวว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเล่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน ความเชื่อ ความคิด ค่านิยมของคนในท้องถิ่นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยให้บุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางมรดกทางวัฒนธรรม นำความรู้ที่ได้จากการเสวนา การบรรยาย และการศึกษาดูงาน ไปขยายผลและปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอย่างถูกต้อง
 
          ด้านนางสาวบุญทอม นึกธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กล่าวว่า กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กกข. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย” เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมด้านการเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่เด็กนักเรียนนำไปสู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ทั้งยังนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ งานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานทั้งภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งอันได้แก่ สภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และโรงเรียนต่างๆ มากมาย โดยมีครูผู้สอนระดับประถมศึกษา พร้อมนักเรียน เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คนรวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาเสวนาและบรรยายให้ความรู้ในโครงการฯ
 
          กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การเสวนาเชิงวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้าน หัวข้อ "ความสำคัญของการเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย” โดย รศ.ชัชชัย โกมารทัต อ.ทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ ดญ.พิมพ์ภิภา วงษ์ธนาเดชาชัย กรรมการสภาเยาวชน และอ.วิษณุ เอมประณีตร์ ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมยังได้ชมการสาธิต ทดลองประดิษฐ์ของเล่น และร่วมเล่นการเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน หอศิลป์พุทธะ และบ้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเมื่อร่วมอบรมจนครบ ๓ วันแล้วผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)