กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่ 24 ส.ค. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สร้างขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางดนตรีไทย ให้เป็นแบบอย่างในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยของประเทศ
 
          (๒๓ สิงหาคม ๖๐ หอประชุมเล็ก ศวท.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗ คน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของเยาวชน ๑๗ แห่ง จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนต้นแบบฯ ๑๔๘ คน และสถานศึกษาต้นสังกัด และได้กล่าวว่า โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาทั่วประเทศ ถือเป็นกลไกสำคัญของการผลักดันให้เกิดการสืบสาน ต่อยอด อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยของท้องถิ่นต่างๆ
 
          "การยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนและสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน เกิดความเชื่อ ศรัทธาและเห็นคุณค่าความสำคัญของดนตรีไทย จึงมีส่วนช่วยปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่อไป” นายวีระ กล่าว
 
          ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สวธ.ได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน รวมถึงสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เผยแพร่สู่สังคม และขยายผลให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นรูปธรรม
 
          อนึ่ง กิจกรรมเริ่มด้วย การบรรเลงวงดนตรีไทยจากเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๖๐ ได้แก่ วงมโหรี การบรรเลงวงเครื่องสายประสมซอสามสาย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยจากตัวแทนเยาวชนต้นแบบ ๔ คน (เครื่องดีด สี ตี เป่า) แล้วจึงต่อด้วยพิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ให้แก่เยาวชนต้นแบบฯ และสถานศึกษาต้นสังกัดของเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ กลุ่มเขต จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖๕ ราย (ดังเอกสารแนบ)
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)