กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ “ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม ๔.๐”

วันที่ 6 ส.ค. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗” พร้อมเผยแพร่งานวิจัยภายใต้หัวข้อ "ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม ๔.๐” ผลักดัน องค์ความรู้จากงานวิจัย ต่อยอดสร้างสรรค์งานทางวัฒนธรรมของประเทศให้ยั่งยืน
 
          (๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดิ เอมเมอรัลด์ กทม.) นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สวธ. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ โดยใช้มิติทางด้านวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ ประเทศไทย ๔.๐ หรือการพัฒนาสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในยุคปัจจุบัน สังคมไทยยังคงมีอคติ อยู่และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น การนำพาประเทศเข้าสู่ยุค ๔.๐ จำเป็นจะต้องก้าวข้ามพรมแดนแห่งอคติ เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและมีความสุข การเผยแพร่ผลงานวิจัยในหัวข้อ
 
          "ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม ๔.๐” จะมีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจอันดีในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มองเห็นวัฒนธรรมเป็นทุนทางภูมิปัญญา และการเรียนรู้วัฒนธรรมในมิติของการท่องเที่ยว "การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมในการบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป” นางพิมพ์รวี กล่าว
 
          ด้านนางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางวัฒนธรรม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ โดยในปีนี้มีการเผยแพร่งานวิจัยภายใต้แนวคิด "ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม ๔.๐” รวม ๒๑ เรื่อง ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรวมถึงผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
 
         กิจกรรมประกอบด้วย ๒ ภาค ในภาคเช้า มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม ๔.๐ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอานันท์ กาญจนพันธุ์ และต่อด้วยการอภิปรายหัวข้อ "การวิจัยข้ามวัฒนธรรม” โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ส่วนในภาคบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ใน ๒ รูปแบบ คือ การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ๘ เรื่อง และกลุ่มที่นำเสนอด้วยการบรรยาย จำนวน ๑๓ เรื่อง แบ่งเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องที่ ๑ หัวข้อ ทุนทางวัฒนธรรมกับการเสริมพลังของภูมิปัญญา อาทิ เรื่อง กะละแมลุงพร : สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรมตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ ห้องที่ ๒ หัวข้อ การท่องเที่ยวกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม อาทิ เรื่อง การจัดทำแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี และห้องที่ ๓ หัวข้อ ศักยภาพของชาติพันธุ์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาทิ เรื่อง ชาวไทยทรงดำ : กฎเกณฑ์ ทรัพยากร วิถีการผลิตและวิถีชีวิตทางสังคม เป็นต้น ซึ่งในการนำเสนอแต่ละเรื่องจะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยวัฒนธรรมมาให้ข้อเสนอแนะต่อผลงานวิจัย รวมถึงการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรวม ๓๐๐ คน ประกอบด้วย เครือข่ายทางวัฒนธรรม จากส่วนราชการและภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนที่สนใจงานวัฒนธรรม
 
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดทำวารสารวัฒนธรรมวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางวัฒนธรรมต่อสาธารณะและให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)