กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่ 22 ส.ค. 2560
 
          นางพิมพร์ รวีวัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสวธ.ได้กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า และเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่างๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย โดยศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะใน ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาวรรณศิลป์ รวมถึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
          โดยผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่ารักษา พยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น
 
          ทั้งนี้ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งรายชื่อ ประวัติและผลงานของศิลปิน เพื่อเข้ารับการพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ศกนี้ และสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑, ๑๓๒๐ และ ๑๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๗๕ ตามวัน เวลาราชการ หรือที่
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ thai.culture.go.th/subculture8/ ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)