กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่ 27 ก.ค. 2560

          (๒๗ ก.ค. ๖๐ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีศิลปิน ผู้มีชื่อเสียง นักวิชาการ องค์กรที่สร้างคุณประโยชน์และใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์เข้ารับรางวัลโดยพร้อมเพรียง
 
          พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมกล่าวว่า ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเอง เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ จากประวัติศาสตร์หลักฐานพบอักษรไทยปรากฏมาเป็นเวลากว่า ๗๓๐ ปี และ "ภาษา” มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามกาลเวลาและยุคสมัย โดยเฉพาะยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นที่คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้และสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ดังพระราชดำรัส ตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ ว่า "เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”
 
          โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ท่านที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้ อีกทั้งขอชื่นชมและขอขอบคุณ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ และขอให้มีความภูมิใจในสิ่งที่ได้ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมทั้งขอให้ดำรงรักษาความดีงามนี้ไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันจรรโลงรักษาภาษาไทย ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าว
 
          ในส่วนกิจกรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีดำเนินการและมีการใช้ภาษาไทยหรือภาษาถิ่น ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้
 
          ๑.ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ๒ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และรองศาสตราจารย์ บุญยงค์ เกศเทศ
 
          ๒.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ๑๕ ราย ได้แก่ นายกันต์ กันตถาวร (กลุ่มพิธีกร) / รองศาสตราจารย์จิตต์นิภา ภักดีชุมพล ศรีไสย์ (กลุ่มนักวิชาการ) / นายชมพร เพชรอนันต์กุล (กลุ่มนักเขียน) / นายนิพล รัตนพันธ์ (กลุ่มนักเขียน) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ (กลุ่มนักวิชาการ) / นางสาวประวีณมัย บ่ายคล้อย (กลุ่มพิธีกร) / นางปราศรัย รัชไชยบุญ (กลุ่มนักเขียน) / นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืน (ศิลปิน) / นางมุทิตา อิทธิผล (กลุ่มพิธีกร) / นางสาวละเอียด สดคมขำ (กลุ่มนักวิชาการ) / นางสาวอริสรา กำธรเจริญ (กลุ่มพิธีกร) และ ชาวต่างประเทศ ได้แก่ นายชิเงกิ โคบายาชิ (Mr. Shigeki Kobayashi) / นายปีเตอร์ มิเชนเนอร์ (Mr. Peter Michener) / นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Mr. Peter Haymond) และ นางวีเบคเก้ ลิสซึ่นด์ ไลร์เวิก (Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag)
 
          ๓.ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ๘ ราย ได้แก่ นายคฑาวุธ ทองไทย /นายเฉลิมพล มาลาคำ / นายธราธิป ส่งเสริม / นางสาวลำดวน สุวรรณภูคำ / นางสาวลำใย พานิชย์ / นายวิเชียร เกื้อมา / พระครูวิบูลกิตติรักษ์ (สายัณห์ ปาลี) และพระนคร ปัญญาวชิโร (ปรังฤทธิ์) 
 
          ๔.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ๑๐ ราย ประเภทบุคคล ได้แก่ นายดิเรก อินจันทร์ /นายตอฮีรน หะยีเลาะแม / นางประกอบ ลาภเกษร / นายประพัฒน์ แสงวณิช /นายสมคิด จูมทอง ประเภทองค์กร ได้แก่ กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ และ สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
          พร้อมกันนี้ กรมศิลปากร ได้ดำเนินการมอบรางวัลเพชรในเพลง ให้แก่นักร้องเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์เพลงไทยที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย จำนวน ๒๓ รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นกัน และยังมีการจัดนิทรรศการประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รวมถึงมอบเกียรติบัตรผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย จำนวน ๑๐ ประเทศ อีกด้วย
 
          นอกจากนี้ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมใหญ่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังร่วมกับ สถาบันปัญญ์สุข และภาคีเครือข่ายผู้รักภาษาไทย จัดกิจกรรม "เติมเต็มรักในความ เป็นไทย" ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประกอบด้วยการเสวนา เรื่อง "ครบเครื่องเรื่องภาษาไทยและการประยุกต์ใช้ในสังคมสื่อดิจิทัล” โดยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) และนายนพพร เพริศแพร้ว ดำเนินรายการโดย ดร.เพชรยุพา บุรณ์สิริจรุงรัฐ การประกวดท่องแล้วเท่ "ทำนองเสนาะ” รอบตัดสิน พร้อมการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ให้แก่เยาวชนที่ชนะการประกวด นอกจากนี้ยังมีการแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยเครือข่ายผู้รักภาษาไทย การแสดงโอ้ เอ้วิหารราย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการแสดงภาษาพาโชว์ ด้วย
 
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ร่วมกันรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)