กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดความในใจบุคคลใน ๑๐ ภาพพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ 26 ก.ค. 2560

          กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดความในใจบุคคลในภาพ พระราชกรณียกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
          เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้านที่ล้วนแต่สร้างความผาสุก ความปลื้มปิติ ความประทับใจ และตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบุคคลที่ได้มีโอกาส ถวายงานในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น ภูมิภาคต่างๆของประเทศต่อไป
 
          โดยบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐ ภาพ ประกอบด้วย
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจ และราษฎร ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎรบ้านหมากแข้ง บุคคลในภาพคือ นายกองเต้น บุญประสพ ในภาพปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร. ๐๘ ๒๑๑๖ ๕๑๔๖
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน บุคคลในภาพคือ นายแพทย์เทพนม เมืองแมน ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ ที่อยู่ ๖๙/๑ ซอยวิภาวดีรังสิต ๘ ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๖ ๒๓๕๔ /๐๘ ๑๖๔๖ ๙๕๒๖ นางชยพร เมืองแมน (ภรรยา) และ ๐๘ ๕๙๘๕ ๖๖๒๒ นางพิมพร เมืองแมน (บุตร)
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๓ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๙ ทรงประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึงบ้านบากง ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ตำบลเรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส บุคคลในภาพคือ ว่าที่ ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ อดีตประชาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส ในภาพปฏิบัติหน้าที่ล่าม ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ โทร. ๐๘ ๗๘๒๒ ๑๗๐๕
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๔ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๐ ทรงทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลอาญาระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่าง ๆ ในกระทรวงยุติธรรม บุคคลในภาพคือ นางสมทรง ประดับแก้ว ในภาพปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหน้าบัลลังก์ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ โทร.๐๘ ๑ ๔๘๘ ๔๒๕๒
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๕ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๖ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลในภาพคือ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. ๐๘ ๑๘๒๙ ๙๓๘๔, ๐ ๒๙๗๓ ๘๑๘๒
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๖ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๙ ทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณ เขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บุคคลในภาพคือ นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โทร. ๐๘๑ ๖๘๒ ๖๓๕๔
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๗ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ทอดพระเนตรนิทรรศการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บุคคลในภาพคือ รองศาสตราจารย์ศานติ วิริยะวิทย์ ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๕๘๑๕
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๘ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ทรงให้อาหารแกะในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลในภาพคือ นายสุรเดช สมิเปรม ในภาพปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอจอมทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๘ ๑๙๙๒ ๕๕๙๕ และนายสมบัติ ปภาณี ในภาพปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัตวบาล โทร. ๐๙ ๘๗๕๘ ๓๓๐๗ ๐๙ ๖๘๗๑ ๐๒๕๖
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๙ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี บุคคลในภาพคือ แพทย์หญิงยารียะห์ สารีกามา ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โทร. ๐๘ ๑๕๔๒ ๔๙๓๕
 
          ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๑๐ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บุคคลในภาพคือ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ปัจจุบันผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดนราธิวาส โทร. ๐๘ ๑๙๐๑ ๘๘๗๕
 
          วธ. ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ เชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน พร้อมน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามที่เป็นต้นแบบของค่านิยมความเป็นไทยซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ความเสียสละและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อนำความเจริญมาสู่ตนและประเทศชาติต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)