กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านตั้งเป้า ๕ ปี สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 25 ก.ค. 2560

         (๒๖ ก.ค. ๖๐ ห้องประชุมสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฯ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อให้มีการนำแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุตามเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม "ภายใน ๕ ปี คนไทยใช้เวลากับการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน” โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านฯ เพื่อให้เป็นกลไกในระดับนโยบายในการกำกับและขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 
          พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง "การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีสิทธิเข้าถึงการได้อ่านหนังสือที่ดีและมีประโยชน์” ซึ่งพบว่า สาเหตุเกิดจากการขาดสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ขาดหนังสือที่ดีและมีประโยชน์เหมาะสมกับกลุ่มคนในแต่ละวัย รวมถึงการขาดแคลนงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมาธิการฯ จึงได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดเรื่องนี้ ให้เป็นวาระแห่งชาติ และเสนอให้ดำเนินการ ดังนี้ คือ จัดหาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จัดหาหนังสือที่ดีและมีประโยชน์เหมาะสมกับกลุ่มคนในแต่ละวัย รวมถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการอ่านทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีคุณภาพตามนโยบายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน และการให้ความสำคัญและสนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย เพื่อปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยผ่านบุคคลรอบข้าง อาทิ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ซึ่งข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ สปท. นี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการบูรณาการฯ ชุดนี้ พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
 
          โดยในที่ประชุมยังได้รับทราบแผนการดำเนินงานและโครงการรวมถึงกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหน่วยงานสนับสนุน อาทิกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น /และ... -๒- และหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม เช่น สสส. มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิเอสซีจี ธนาคารกรุงไทย บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด บริษัท ซีพีออลล์ เป็นต้น ซึ่งจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านของประเทศต่อไป
 
          นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบหลักการโครงการ "เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน” และเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการ "เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน” ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งในเบื้องต้นมีเมืองต้นแบบ ๑๐ จังหวัดนำร่องในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ขอนแก่น อุบลราชธานี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สงขลา และจังหวัดยะลา เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จพร้อมข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมการอ่านให้มีการต่อยอดขยายพื้นที่ไปสู่จังหวัดอื่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าว
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)