กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน ๑๐ ประเทศ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 มิ.ย. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน สำหรับครูดนตรี และการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ในเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ.ได้ให้การสนับสนุนสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ ๕ แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูดนตรีของไทยกับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ที่มารวมกันเป็นประชาคม และจะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการแสดง รวมทั้งนำนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนต่อไป
 
          ในการประชุมมีครูสอนดนตรีและนาฏศิลป์ สังกัดโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนดนตรีเอกชน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนระดับ อุดมศึกษา เข้าร่วม ๓๕๐ คน ประกอบด้วยครูดนตรี และครูนาฏศิลป์ ร่วมกันอภิปราย สาธิตความคล้ายและความต่างของดนตรีและนาฏศิลป์ในกลุ่มประเทศอาเซียน การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีวิทยากรศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและนากศิลป์จากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มาให้ความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์ด้านดนตรีและนาฏศิลป์กันอย่างเข้มข้น
 
          ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ ครูดนตรีและนาฏศิลป์ทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้มีโอกาสแสดงดนตรีร่วมกันในบทเพลงพระราชนิพนธ์ รวม ๔ บทเพลง ได้แก่ ชะตาชีวิต ยามเย็น อาทิตย์อับแสง และ Oh I Say นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ในบทเพลงของแต่ละประเทศ อีกด้วย จึงเป็นการแสดงเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงที่มีการรวบรวมเครื่องดนตรีที่มีความแตกต่างและมีความเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศสมาชิกมาบรรเลงได้อย่างสอดคล้องและกลมกล่อม สามารถถ่ายทอดท่วงทำนอง สื่อสารได้เข้าถึงความงามของแต่ละบทเพลงได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)