กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
“สู้ศึก คึกคัก” ถนนสายวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 5 มิ.ย. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานถนนสายวัฒนธรรม "สู้ศึก คึกคัก” ณ ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 
          วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม สู้ศึก คึกคัก นี้ เป็นการรวมพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของชุมชน โดยได้นำมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมสร้างสรรค์ถนนสายวัฒนธรรมให้เกิดความหลากหลาย โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเสน่ห์ที่น่าจดจำแก่ผู้มาเยือน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ของสัปดาห์แรกของทุกเดือน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การนำเสนอบ้านเก่าเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่าย สาธิตสินค้าภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม นิทรรศการ ๙ คุณธรรม ตามรอยรัชกาลที่ ๙ นิทรรศการแสดงองค์ความรู้ อาทิ นิทรรศการผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมอำเภอ ๘ อำเภอ นิทรรศการการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์วัฒนธรรม เฉลิมราชบ้านสายเพชร นิทรรศการประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ ๒ และวีรกรรมของวีรชน นิทรรศการมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิทรรศการ/สาธิต ผลงานทางศิลปะ จากค่ายศิลปะ การสาธิตงานด้านวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาชุมชนหัวบ้าน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ การแสดงวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าปกากะญอ และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
 
          ด้าน นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน และประเทศไทย ๔.๐ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑ ตอน บวรสืบสานพระราชปณิธานตามรอยอัครศิลปินถนนสายวัฒนธรรม สู้ศึก คึกคัก ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการงานวัฒนธรรมกับภาครัฐและภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนหัวบ้าน พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนหัวบ้าน ในการเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมรายได้สู่ชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตามนโยบายมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน
 
          โครงการถนนสายวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันมีถนนสายวัฒนธรรมทั้งหมด ๒๗ แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแผนดำเนินการให้การสนับสนุนงบประมาณในการเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด ๖ แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า – กาดพระนอน อ.เมือง จ.แพร่ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ถนนกำแพงประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.กระบี่ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา และถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่เหลืออีก ๔ เส้นทางจะดำเนินการเปิดในลำดับถัดไป ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมประแส สร้างสุข ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ถนนสายวัฒนธรรมริมคลองบางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด และ ถนนสายวัฒนธรรมคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา และ ถนนสายวัฒนธรรมริมยม ๒๔๓๗ เทศบาลตำบลกงไกร จ.สุโขทัย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)