กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดงาน “มุทิตาจิต ๙๙ ปี ชาตกาล ๓ ศิลปินแห่งชาติ”

วันที่ 1 มิ.ย. 2560

           วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดงาน "มุทิตาจิต ๙๙ ปี ชาตกาล ๓ ศิลปินแห่งชาติ” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า งานนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในการถ่ายทอดงานศิลป์ผ่านการแสดงร่ายรำ การแสดงดนตรีไทย และทางภาพยนตร์ อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน จึงนับได้เป็นเสาหลักที่สร้างสมมรดกอันงดงามให้แก่ชาติไทย งานนี้จึงเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติมีอายุยืนยาวที่สุดในขณะนี้ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเพื่อส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติ อีกด้วย
 
          ภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ นายประยงค์ ชื่นเย็น นายสมบัติ เมทะนี นางชมัยภร บางคมบาง นางรัจนา พวงประยงค์ นางทัศนีย์ ขุนทอง นายมนัส ปิติสานต์ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร นางสาวเวณิกา บุนนาค นายเดโช บูรณบรรพต และ นายนคร ถนอมทรัพย์ พร้อมด้วยญาติมิตรและลูกศิษย์มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อศิลปินแห่งชาติ ๓ ท่าน ประกอบด้วย
 
          นางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) พุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นศิลปินที่มีความสามารถในการแสดง โดยเฉพาะลีลาร่ายรำที่สวยงาม และการจดจำท่ารำได้อย่างดี จึงทำให้ได้รับเลือกเป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ ในละครเรื่อง สุริยะคุปต์ จากบทประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งครูลมุลและครูมัลลี (หมัน) ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น (ท่าเชื่อม) และถือเป็นท่ารำที่เป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นหลักสูตรการฝึกเรียนเบื้องต้นของวิทยาลัยนาฏศิลป และ สถาบันการศึกษาต่างๆ มาโดยตลอด
 
          นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นนักดนตรีไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นนักสีซอด้วงผู้แม่นยำในบทเพลง สีซอยืนหยัดเป็นหลักของวงได้อย่างแน่วแน่มั่นคง เสียงซอดี มีรสมือ ได้เสียงชัดเจนแจ่มแจ้ง
 
          นายแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการภาพยนตร์คนสำคัญคนหนึ่งของไทย และถือเป็นบุคลากรสำคัญของวงการภาพยนตร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ นิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติ และ ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์สมัยเก่า
 
          กิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญสิริอายุ ๙๙ ปีให้แก่ศิลปินแห่งชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงาน ของศิลปินแห่งชาติทั้ง ๓ ท่าน นอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมโดยศิตยานุศิษย์ งานนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติให้อนุชนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานผลงานอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)