กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม ย้อนรอยวันวาน ริมฝั่งโขง

วันที่ 3 เม.ย. 2560

          เขมราฐเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความอบอุ่นแห่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมและชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 
          วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานเปิดงานถนนสายวัฒนนธรรมว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ โดยผลักดันยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักประชารัฐทั้งด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และปกป้องคุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการนำมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ถนนสายวัฒนธรรมจึงเป็นแหล่งรวมผลผลิตทางวัฒนธรรมทุกแขนงที่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
          การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เขมราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นการเสริมพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตโดยนำมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมสาธิต ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความหลากหลาย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม จิตใจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
 
          ด้านนางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขมราฐ กล่าวถึงกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ว่า การจัดถนนสายวัฒนธรรม กำหนดจัดทุกวันเสาร์ จำนวน ๑๐ ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศต่อไป โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงสาธิตเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าเล่าขานตำนานเขมราฐ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออก ทางวัฒนธรรมร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคี เกิดความหวงแหน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้ยั่งยืน
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ ของประเทศ ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ เป็นแนวทางการ จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวธ. ว่าด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือ Cultural Product of Thailand (CPOT) ซึ่งประกอบด้วย ๑.ภาษาถิ่นและภาษาชาติพันธุ์ ๒.วรรณกรรมพื้นบ้าน
๓.ศิลปะการแสดง ๔.แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ๕.งานช่างฝีมือดั้งเดิม ๖.ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ๗.กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น การกีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และในด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยสวธ.ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันมีถนนสายวัฒนธรรมทั้งหมด ๒๗ แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแผนดำเนินการให้การสนับสนุนงบประมาณในการเปิดเส้นทางถนน สายวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด ๔ แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า – กาดพระนอน อ.เมือง จ.แพร่ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ถนนกำแพงประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.กระบี่ และ ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ที่เหลืออีก ๖ เส้นทางจะดำเนินการเปิดในลำดับถัดไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)