กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดนิทรรศการแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕

วันที่ 30 มี.ค. 2560

          เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕” และงาน "สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จากนั้น ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ และนิทรรศการแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ที่จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
          ในการนี้ นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมผู้บริหารสวธ. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ซุ้มนิทรรศการเผยแพร่แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งจัดแสงให้นักอ่านและประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๙ เมษายน ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
          นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เพราะขณะนี้ดัชนีชี้วัดด้านการศึกษา จากผลสำรวจของ UNESCO ในปี ๒๕๕๘ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของคนไทยลดลง พบว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ของคนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป เป็นอันดับ ๗ ในอาเซียน และอันดับดัชนีด้านการศึกษาของประเทศไทยมีอันดับลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการไม่อ่านหนังสือ
 
          รองอธิบดีสวธ.กล่าวต่อว่า หากประเทศไทยสามารถดำเนินการตามแผนฯ นี้ การอ่านของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น ๙๐ นาทีต่อวัน และจะเป็นการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้อันดับอัตราการอ่านออกเขียนได้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น ตามกรอบแนวคิดของแผนแม่บทฯ จะเน้นการพัฒนาปัจจัยภายในอันได้แก่การสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ และปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมให้มีแหล่งหนังสือที่น่าสนใจ หรือการสร้างอิทธิพลจูงใจจากสภาพแวดล้อมทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้อ่านเพิ่มขึ้น
 
          โดยกลุ่มเป้าหมายของแผนแม่บทฯ มี ๔ กลุ่ม ครอบคลุมทุกช่วงอายุ คือ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กและเยาวชนวัยเรียน ประชาชนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป โดยแผนแม่บทฯ นี้ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์จะเน้นการพัฒนาที่แตกต่างกันไป ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยให้รักการอ่าน การพัฒนาสื่อการอ่านรูปแบบต่างๆ การพัฒนาแหล่งการอ่านให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการทุกวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 
          จากนั้น รองอธิบดีสวธ.ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาการเปิดตัวหนังสือชุด "เติบโตงดงามตามรอยพ่อ” เล่น เรียนรู้ คิด ทำ ตามแบบอย่างในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านฯ แก่ผู้เข้าร่วมงาน และร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ ในงานนี้ด้วย

 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)