กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 9 ม.ค. 2560

          เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกว่า ๓๐๐ คน พร้อมกันนี้ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างมาตราฐานด้านความโปร่งใสของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อันประกอบด้วย
     ๑.บริหารงานและปฏิบัติงานด้านหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
     ๒.ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติให้บุคลากรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
     ๓.ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทางวัฒนธรรมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
     ๔.ส่งเสริมและรงณรงค์การป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ๕.ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตราการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)