กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.มอบโล่เงินรางวัล ๑ ล้าน ยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนดีเด่นด้านวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 24 ธ.ค. 2559

         กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลรวม ๑ ล้านบาท แก่ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กร ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๙รวม ๓๐ แห่ง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
 
          วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฯ กล่าวว่า การดำเนินโครงการและกิจกรรมในการยกย่องเชิดชูเกียติชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรดีเด่น ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการการสร้างการกินดีอยู่ดีและความมั่นคงของประเทศชาติโดยนำมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนรายได้ให้แก่ประเทศชาติและการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ เป็นหลัก พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙ รวม ๓๐ ชุมชนซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนและท้องถิ่น
 
          จากนั้น นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สวธ.ได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๓ ด้าน ได้แก่
 
          ๑.โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนที่มีวิถีชีวิต และมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เสริมสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ แห่ง
 
          ๒. โครงการชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการหรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย ๑) ระดับดีเด่น จำนวน ๔ แห่ง ๒) ระดับดีมาก จำนวน ๔ แห่ง ๓) ระดับดี จำนวน ๒ แห่ง
 
          ๓.โครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่ทำคุณประโยชน์ในการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และมีการส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนซึ่งมีชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙จำนวน ๑๐ แห่งที่ได้รับการยกย่อง
 
          กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง ประสบการณ์และความเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโครงการชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๙และการเสวนา เรื่อง ความสำเร็จในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย ผู้แทนชุมชนฯ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ ชุมชน และนิทรรศการ การแสดงผลงานของชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรทางวัฒนธรรมด้วย
 
          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผู้นำชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้นำชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม
 
          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)