กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 21 ธ.ค. 2559

          อาสาสมัครวัฒนธรรม คือ บุคลากรของสภาวัฒนธรรม ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับนักวิชาการวัฒนธรรมในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย เรียกได้ว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่สำคัญของสภาวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ" บทบาทอาสาสมัครวัฒนธรรม กับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่” ขึ้น ณ โรงแรมเอส โฮเทล กรุงเทพฯ
 
          วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทอาสาสมัครวัฒนธรรม กับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่" พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานวัฒนธรรม ให้แก่อาสาสมัครวัฒนธรรมแล้ว กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหวังว่าจะเป็นโอกาสอันดีในการพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างอาสาสมัครวัฒนธรรมซึ่งมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศตลอดจนสามารถเลือกสรรกลั่นกรองแต่สิ่งที่มีประโยชน์จากวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง
 
          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครวัฒนธรรมให้สามารถเป็นพลังหนุนเสริมสร้างการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการดำเนินงานวัฒนธรรม สร้างทัศนคติที่ดีในกลุ่มอาสาสมัครวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงประสานการดำเนินงานระหว่างองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรม ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการส่งเสริมงานวัฒนธรรมโดยใช้มาตรการลดหย่อนภาษี ตลอดจนบทบาทสมมุติในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงาน ณ วัดขนอน โรงงานซีอิ๊ว ตราสิงห์ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)