กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ 22 พ.ย. 2559

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และการจัดทำรายการบัญชีเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน
 
          สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมาตรา ๑๔ กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการภายในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการและมาตรา ๑๕ กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และการจัดทำรายการบัญชีเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.๒๐๐๓ ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO แนวคิดหลักเชิงนโยบายที่ใช้ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 
          แนวคิดการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเชิงรุก ที่ต้องเน้นการถ่ายทอด ที่ผสมผสานกันระหว่างความรู้มรดกภูมิปัญญาพื้นฐานดั้งเดิม กับความรู้ที่เข้ามาใหม่จากภายนอก ที่ต้องทำให้เกิดการบริหารจัดการด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ จึงจะเกิดเป็นกระบวนการและกลยุทธ์ในการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้น และควรคำนึงถึงแนวทางการจัดการและกลยุทธ์ที่สำคัญ ดังนี้
 
          ๑. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน โดยให้ชุมชน กลุ่มบุคคล บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีส่วนร่วมดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอนและสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน
 
          ๒. การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ทักษะความชำนาญ และสร้างผู้ปฏิบัติสืบทอดให้มากขึ้น โดยจัดการสนับสนุนให้ ชุมชน กลุ่มบุคคล บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการปฏิบัติมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามความสนใจหรือตามอัธยาศัย โดยอาจจะมีกลวิธีต่างๆ เช่นการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นที่ของชุมชน หรือจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชมรมโดยเชิญ ศิลปิน พ่อเพลง แม่เพลง ปราชญ์ในชุมชน ผู้ประกอบพิธีกรรม ฯลฯ เป็นผู้ถ่ายทอดให้ผู้สนใจคนรุ่นใหม่
 
          ๓. ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์หรือการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความเคารพต่อจารีตประเพณีของชุมชน เพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมานิยมไทย
         
          ๔. ส่งเสริมด้านวิชาการโดยส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย การจำแนก การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิคและศิลปะ การเก็บบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ การฝึกอบรม การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดเคารพต่อจารีตประเพณีของชุมชน
 
          ๕. ส่งเสริมให้มีการประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการประกาศเชิดชูเกียรติชุมชน กลุ่มบุคคล บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมสนับสนับสนุน กลุ่มผู้ปฏิบัติ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ถ่ายทอด จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย รวมถึงสามารถทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์
 
          ด้าน นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมว่า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท่านประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ท่านวัฒนธรรมจังหวัด ท่านผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
 
          วิทยากร โดยท่านสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และอาจารย์ชูพินิจ เกษมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้บริหารของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื้อหาสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย
 
          ๑. เรื่อง ความสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ กับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ๒๐๐๓ โดย ท่านสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
 
          ๒. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และการกำหนดลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดร.สุนันทา มิตรงาม
 
          ๓.รายละเอียดของระเบียบและหลักเกณฑ์คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย
               ๓.๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
               ๓.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
               ๓.๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
               ๓.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา นายประดิษฐ์ โปซิว และคณะ
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมครั้งนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมไม่มากก็น้อย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)