กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

วันที่ 15 พ.ย. 2559
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการ "ปริวรรตมหาวงศ์ล้านนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านอักษรเอกสารโบราณแก่เยาวชน”
 
๒. โครงการ "วรรณกรรมโลกใสวัยสวยเพื่อคนสูงวัย”
 
๓. โครงการพิมพ์หนังสือวรรณกรรมเยาวชนเพื่อเผยแพร่ผลงาน และร่วมกับมูลนิธิเด็กบริจาคหนังสือ "โครงการตู้หนังสือ” ให้ตามโรงเรียนต่างๆ
 
๔. โครงการฝึกเยาวชนเป็นนายหนังตะลุง ต่อยอด เป่าปี่ตีทับกลอง
 
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี และการแสดงหนังตะลุงเชิงอนุรักษ์
 
๖. โครงการทัศนศิลป์สัญจร "นครสรรค์”
 
๗. โครงการทำหนังสือวิชาการศิลปะ "วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ และภาพร่าง”
 
๘. โครงการงานปูนปั้นสรรสร้างสู่ลูกหลาน (ต่อ)
 
๙. โครงการ : กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ รักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Flok Art)
 
๑๐. โครงการถ่ายทอดความรู้ และจัดทำสื่อบทซอธรรมะส่งเสริมศีลธรรมวัฒนธรรม
 
๑๑. โครงการเยาวชนคนรักหนังตะลุง (ทายาท สืบสาน ตำนานหนังตะลุง) ต่อ
 
๑๒. โครงการสืบสานฟื้นฟูคุณค่าศิลปวัฒนธรรมการตีกลองปูจาสู่ชมชน
 
๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสี ลายศิลป์”
 
๑๔. โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ๓ มิติ แสดงประวัติและผลงานของ ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ
 
๑๕. โครงการสืบ ฟื้น คืนศิลปะการแสดงพื้นบ้านเมืองเชียงราย ครั้งที่ ๒
 
๑๖. โครงการฟื้นฟูการเป่าแคน และรำแคนพื้นถิ่นตามแบบโบราณของกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
 
๑๗. โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม”
 
๑๘. โครงการถ่ายทอดหมอลำพื้นบ้านนิทานอิงหลักธรรม
 
๑๙. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "การระบายสีน้ำและแบบฝึกหัดการระบายสีน้ำ” โดย ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
 
๒๐. โครงการสืบสานเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๑
 
๒๑. โครงการ "เพาะสร้างเมล็ดพันธุ์ วรรณศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ – สถาพร ศรีสัจจัง”
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)