กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.รับสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 9 พ.ย. 2559

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม- แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรม ทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และครอบครัวได้มีพื้นที่มาร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์และถูกต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป สมัครเข้ารับ การฝึกอบรม ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ตารางกิจกรรม และใบสมัครได้ที่ กลุ่มเสริมสร้าง-สุนทรียะทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๒ ๔๑๖๓ ๔๑๖๔ และ ๔๑๖๘ ตามวัน เวลา ราชการ หรือ สมัครเป็นสมาชิกในเฟสบุ๊ค ของเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม facebook.com/Thaiculturecenter โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)