กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศรับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 8 พ.ย. 2559
 
          สวธ.เชิญเยาวชนสมัครเข้ารับคัดเลือกร่วมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย รับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการขับร้องประสานเสียงสำหรับเยาวชน โดยความร่วมมือกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยที่สนใจการขับร้องประสานเสียง ให้ได้รับการสนับสนุนพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงการขับร้องประสานเสียงอย่างถูกหลักวิธี และใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นสื่อในการพัฒนาความสามารถตนเอง ให้มีระเบียบวินัย สร้างสรรค์ ความคิด ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงประกาศเชิญชวนเยาวชนที่สนใจการขับร้องประสานเสียงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีคุณสมบัติประกอบด้วย เป็นเยาวชนไทยหรือต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ชัดเจน อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร มีพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านดนตรีหรือเคยเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงของสถานศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
          โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย จะได้รับการฝึกอบรมและซ้อมการขับร้องประสานเสียงอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์ โดยเริ่มการปฐมนิเทศและฝึกร้องเพลงประสานเสียง ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้นไป
 
          ขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๕ หรือคัดลอกใบสมัครจาก www.culture.go.th หรือ www.facebook.com/ThaiYouthChoir ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
          ประกาศ
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)