กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการดำเนินการให้ได้ซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่กำหนดในกฎกระทรวง

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ในการร่วมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณะชน อาทิ งาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” การจัดประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรม สำหรับการจัดประชุมในวันนี้นับเป็นโอกาสดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ร่วมกัน เพื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะได้นำความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้รับจากทุกคนมาเป็นแนวทางในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับในกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป

          ด้านนางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสภาวัฒนธรรมต่อการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาล และการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขต และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแขวง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเข้าร่วมประชุมจากสภาวัฒนธรรมทุกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการการท่องเที่ยวและสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต
          ด้าน นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การดำเนินงานต่างๆโดยสภาวัฒนธรรมมีความเข็มแข็งขึ้นมาก ทั้งนี้ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้สนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและโอกาส โดยให้ชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดเครือข่าย การปรับประยุกต์และสืบสานวัฒนธรรมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนยิ่งขึ้น
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)