กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สนองพระราชดำริและสืบสาน "ผ้าไทย” อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทย ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทย...อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย”ใน ๓ กิจกรรมหลัก ทั้งการเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ผ้าไทย การส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแต่งกายด้วยผ้าไทย และการแต่งกายด้วยผ้าไทยในงานประเพณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน "ผ้าไทย...อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยและชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ดังนั้นเพื่อเป็นสนองพระราชดำริและสืบสาน "ผ้าไทย” อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยให้แพร่หลายออกไป กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์การใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น การขอความร่วมมือทุกจังหวัดให้แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นในพิธีการ หรือในเทศกาลประเพณีที่สำคัญ การขอความร่วมมือผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และการสนับสนุนการใช้ผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นในสถานศึกษา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และในปีนี้จะรณรงค์อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดทำองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ และการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยในกิจกรรมต่างๆ ให้แพร่หลายต่อไป”

           ในการแถลงข่าว นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย กล่าวว่าการดำเนินโครงการผลิตสื่อสารคดีเทคนิคการทอผ้าที่สำคัญในประเทศไทย เช่น มัดหมี่ แพรวา จก และขิด เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดก ภูมิปัญญาการทอผ้าและเทคนิคการทอผ้าในประเทศไทย สำหรับเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ ตระหนักในคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ

           นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหนอง จ.ราชบุรี ในฐานะผู้แทนสถานศึกษาดีเด่นด้านการสืบสานการแต่งกายผ้าพื้นถิ่น กล่าวถึงแนวคิดและการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่นในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นถิ่นที่เป็นมรดกจากบรรพชน อีกทั้งทำให้เกิดการสืบสานและนำมาซึ่งรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น และนางสาวญานนีน ภารวี ไวเกล ในฐานะผู้แทนการแต่งกายสืบสานผ้าไทยในโอกาสสงกรานต์ กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมานิยมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเกิดความตระหนัก รับรู้คุณค่าและความสำคัญของผ้าไทย ตลอดจนส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมผ้าไทยอีกทางหนึ่ง เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ว่า "ผ้าไทย เป็นงานหัตถกรรมที่งดงาม มีคุณค่า บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ทอผ้าได้เป็นอย่างดี”
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)