กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพพระกรณียกิจ รวม ๕ ภาพเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเผยแพร่พระกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นายวีระ กล่าวว่า ในเบื้องต้น วธ.ได้คัดเลือกภาพแล้ว จำนวน ๕ ภาพ ได้แก่

ภาพที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงทอดพระเนตรการสานเสื่อกระจูด ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๔ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงฉายพระรูปในแปลงผลิตสตรอเบอรี่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมทรงเก็บผลสตรอเบอรี่ด้วยพระองค์เอง

ภาพที่ ๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงป้อนอาหารลูกแกะในการเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ ๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปักกิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะนักแสดงการแสดงร่วมสมัย ชุด "ครู” (The Master) เข้าเฝ้า ฯ เพื่อฉายพระรูปภายหลังทรงเสร็จสิ้นการทรงเครื่องดนตรีกู่เจิง ร่วมกับพระอาจารย์ฉางจิ้ง และวงดุริยางค์ของจีนในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ ๖

ภาพที่ ๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปยังโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม บ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตากซึ่งได้ให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดตาก เฝ้า ฯ และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ระหว่างนั้นมีสมาชิก พอ.สว. คนหนึ่งเกิดเป็นลม พระองค์ทรงลุกมาช่วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณ และแสดงถึงพระเมตตายิ่ง

          ซึ่ง วธ. จะได้ตามหาและนำบุคคลในภาพทั้ง ๕ ภาพนี้ มาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดความรู้สึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเสียสละและทุ่มเทพระวรกายของพระองค์ในการปฏิบัติพระภารกิจด้วยพระประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร และปลดเปลื้อง บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนสานต่อตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทพระราชภารกิจตามเจตนารมณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระทัยพระเมตตา นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนานำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)