กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักชาติ และนิยมความเป็นไทย ในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความเป็นไทย และส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายอย่างชัดเจน และงดงาม ผ่านการประกวดคำขวัญ โดยการประกวดจะแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไป รางวัลการประกวดรวมทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นแต่ละระดับ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ระดับละ ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับละ ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับละ ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ระดับละ ๓ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ติดต่อขอรับใบสมัคร และรายละเอียดเกณฑ์การประกวดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๗๔ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)