กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดความในใจบุคคลในภาพแห่ง ความทรงจำ ๕ คน ตามพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

         เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม สำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ที่ล้วนแต่สร้างความผาสุกและความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจ ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเผยแพร่พระกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ วธ. โดย สวธ. จึงได้ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ รวม ๕ คน ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ซึ่งล้วนสร้างความปลื้มปีติ ความประทับใจ ตราตรึง อยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้ถวายการรับใช้ทุกคน
บุคคลในภาพทั้ง ๕ ภาพ ได้แก่

ภาพที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการสานเสื่อกระจูด ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๔ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคคลในภาพคือ นางบุญจิต รุ่งรังษี (อายุ ๖๙ ปี) ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน

ภาพที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงงานตามโครงการพระราชดำริ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บุคคลในภาพคือ นายวิรัก จำปา (อายุ ๕๗ ปี) ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่เกษตร สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ภาพที่ ๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงป้อนอาหารลูกแกะในการเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลในภาพคือ นายไชยฤทธิ์ ศิริชัย (อายุ ๕๐ ปี) ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์และโคนม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพที่ ๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปักกิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะนักแสดงการแสดงร่วมสมัย ชุด "ครู” (The Master) เข้าเฝ้า ฯ เพื่อฉายพระรูปภายหลังทรงเสร็จสิ้นการทรงเครื่องดนตรีกู่เจิง ร่วมกับ พระอาจารย์ฉางจิ้ง และวงดุริยางค์ของจีนในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ ๖ บุคคลในภาพคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (อายุ ๕๗ ปี) (โนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ จังหวัดสงขลา) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพที่ ๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปยังโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม บ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตากซึ่งได้ให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดตาก เฝ้า ฯ และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ระหว่างนั้นมีสมาชิก พอ.สว. คนหนึ่งเกิดเป็นลม พระองค์ทรงลุกมาช่วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณ และแสดงถึงพระเมตตายิ่ง บุคคลในภาพคือ นางสาวพิมพ์ทกานต์ เอื้อการย์กุล (อายุ ๒๘ ปี) ปัจจุบันเป็นพนักงานบริการ งานสาธารณสุขต่างชาติ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด

วธ. ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ เชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน พร้อมน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามที่เป็นต้นแบบของค่านิยมความเป็นไทยซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ความเสียสละและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อนำความเจริญมาสู่ตนและประเทศชาติต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)