กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับ จังหวัดระยองเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม "ประแส สร้างสุข” ชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นำทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดเป็นสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสร้างความมั่นคงทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม มีภูมิคุ้มกัน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และปรับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ

          นายวีระกล่าวต่อว่า การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม "ประแส สร้างสุข” ชุมชนปากน้ำประแส เป็นการเสริมพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิต โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ตลอดจน กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาของจังหวัดระยอง มาร่วมสร้างสรรค์ให้ถนนสายวัฒนธรรม "ประแส สร้างสุข” เกิดความหลากหลายและมีส่วนร่วมกับชุมชน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม จิตใจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ที่น่าจดจำแก่ผู้มาเยี่ยมเยียน
 
          "ผมขอแสดงความชื่นชม ยินดีต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณจังหวัดราชบุรี ตลอดจนหน่วยงาน บุคคล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุมชนจะดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป”

          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ชุมชนปากน้ำประแส เป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สืบเนื่องจากปีพุทธศักราช ๒๔๒๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จประพาสทางเรือลำน้ำประแส ซึ่งมีบ้านเรือนไม้ติดกันประมาณ ร้อยหลังคาเรือน วิถีชีวิตของชุมชน จึงผูกพันกับธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนปากน้ำประแส ประกอบด้วย ๒ ชนชาติ ได้แก่ ไทยและจีน ซึ่งชุมชนมีความพร้อม ทางจังหวัดระยองได้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมดังกล่าว จึงได้ดำเนินการภายใต้นโยบาย "ประชารัฐ” ของรัฐบาล นำโดย ภาครัฐ ภาคประชาชนภาคเอกชน และเทศบาลตำบลประแส ร่วมกันจัดงานถนนสายวัฒนธรรม "ประแสสร้างสุข” ภายใต้แนวคิด "ย้อนอดีตถนนคนเดิน เพลิดเพลินย่านบ้านเก่า เรื่องเล่าตำนานประแส ล่องเรือแพวิถีประมง ธำรงประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ งามล้ำเจดีย์วัดแหลมสน สุขล้นลามสามล้อห้อชมเมือง ลือเลื่อง กะปิ น้ำปลา เฮฮาเดินชมทุ่งโปรงทอง” ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนปากน้ำประแส เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การนำเสนอวิถีชีวิตชุมชนชาวปากน้ำประแส ขบวนพาเหรดสืบสานตำนานประแส การแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน การสาธิตภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและขนมพื้นบ้าน ลานศิลปวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น ลำตัด กลองยาว รำโทน รำแม่ศรี เป็นต้น

          ด้าน นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนปากน้ำประแส ว่า "ประแส” มาจากภาษาชองว่า "ปรีแชร์” หมายถึง ป่าที่ถางแล้ว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ประแส” ชุมชนปากน้ำประแส เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งทรัพยากรป่าชายเลนที่อุดมด้วยสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นรูปแบบวิถีชีวิตและอาชีพ โดยมีอัตลักษณ์เด่นชัด คือ ประแสเรือนโบราณ สืบสานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ดื่มด่ำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เลิศล้ำอาหารพื้นบ้าน ชื่นตระการป่าชายเลน เที่ยวเล่นสามล้อพ่วง

          "ปัจจุบันประแสมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามและอากาศบริสุทธิ์จากทุ่งโปรงทอง เกาะมันใน ซึ่งเป็นศูนย์เพาะขยายพันธุ์เต่าทะเล วัดตะเคียนงาม ซึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่อายุกว่า ๕๐๐ ปี และองค์ความรู้หลากหลายของการ ประกอบอาชีพประมง ชุมชนประแสยังมีอีกหลายเรื่องราว ที่รอคอยและเชิญทุกท่านมาเยือน และสูดอากาศบริสุทธิ์แห่งท้องทะเลและทุ่งโปรงทอง มาชมความภาคภูมิใจในตำบลปากน้ำประแส ซึ่งเป็นเมืองแห่งความสุข สนุก น่ารัก พร้อมต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีอย่างอบอุ่น” นายไชยรัตน์ กล่าว

          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและกำลังมองหาบรรยากาศเก่าๆ ที่ผู้คนเปี่ยมด้วยมิตรไมตรี สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย ธรรมชาติอันงดงาม ชื่นชมมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ถนนสายวัฒนธรรม "ประแส สร้างสุข” ชุมชนปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปิดทุกวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. จนถึงกันยายน ๒๕๕๙
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)