กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเปิดบ้านนายช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ บ้านเลขที่เลขที่ ๗๙/๖๒๙ – ๖๓๐ หมู่บ้านธารารมณ์ ซอย ๘/๑ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะ เข้าชมและศึกษาผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ ของนายช่วง มูลพินิจที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ผสมกลมกลืนกับความเชื่อความศรัทธา และปรัชญาในพระพุทธศาสนาเป็นหลักถ่ายทอดผ่านผลงานอันงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉาะตัว ทั้งภาพลายเส้น สีน้ำมัน ภาพพิมพ์ งานประติมากรรมและงานออกแบบต่างๆ

          วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายช่วง มูลพินิจ ว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นายช่วง มูลพินิจ กรุณาเปิดบ้านของท่านเป็นหอศิลป์ช่วง มูลพินิจซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานไว้หลากหลายรูปแบบ เทคนิควิธีการไม่ว่าจะเป็นผลงานวาดเส้น งานจิตรกรรม ประติมากรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเปิดให้เข้าชมเป็นประจำ เพื่อถ่ายทอดการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้จากการสร้างสรรค์งานศิลป์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนตลอดมา จึงนับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการงานศิลปะของประเทศและต่องานศิลปวัฒนธรรมอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

           ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นคุณค่าของศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินโดยเฉพาะบ้านศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ภูมิปัญญาอีกทั้งเป็นสถานที่ที่สร้างผลงานอันล้ำค่า และเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ สมควรที่จะเผยแพร่ให้เป็นแหล่งศึกษา สร้างเสริมทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์จากศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีทางด้านวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้นการจัดงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๖ อย่างเป็นทางการในวันนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า บ้านอาจารย์ช่วง มูลพินิจแห่งนี้ ได้จัดตั้งเป็นหอศิลป์ ช่วง มูลพินิจ โดยเปิดให้เข้าชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ และวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด สืบสาน องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงนับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะของประเทศอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป


ประวัติพอสังเขป
           นายช่วง มูลพินิจ เกิดวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมรสกับนางจินดารัตน์ มูลพินิจ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบางน้อย ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดกลางเหนือ สกลวิสุทธิ์ จนจบ ชั้นมัธยมศึกษา ด้วยความเป็นเด็กที่ชอบศิลปะจึงได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) และเข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๐๕

            ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของนายช่วง มูลพินิจ ได้รับแรงบันดาลใจ ความศรัทธาแนวความคิดมาจากวิถีชีวิตและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ผสมกลมกลืนกับคติความเชื่อความศรัทธา และปรัชญาในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะส่วนใหญ่จะสื่อแสดงผ่านรูปแบบในเชิงสัญลักษณ์ของเรื่องราวดอกไม้ ธรรมชาติ แมลง สัตว์ มนุษย์ รูปทรงลวดลายโดยรวมที่สร้างสรรค์มีการประกอบรูปเป็นสัญลักษณ์ รวมระหว่างลวดลายและรูปทรงสัจนิยมร่วมกันอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ รูปสัญลักษณ์ศิลปกรรมที่สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะของนายช่วง มูลพินิจ ระยะเริ่มต้นจากการวาดภาพลายเส้นที่มีบุคลิกอัตลักษณ์ เป็นรูปแบบสัญลักษณ์ของลวดลายที่บูรณาการกับรูปทรงของมนุษย์และสัตว์ที่มีเอกภาพ และความกลมกลืนได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบและเทคนิควิธีการจากลายเส้นเป็นสีน้ำ สีน้ำมัน แต่ในภาพรวมของผลงานก็ยังคงมีอัตลักษณ์ของความนุ่มนวลอ่อนช้อยในรูปแบบลวดลายโดยรวม นับได้ว่าเป็นแบบอย่างของงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยในแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในยุคสมัย

          ปัจจุบันนายช่วง มูลพินิจ เป็นศิลปินไทยร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบเทคนิควิธีการไม่ว่าจะเป็นผลงานวาดเส้นงานจิตรกรรม ประติมากรรม พุทธปฏิมา วรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี มีการจัดแสดงผลงานเดี่ยวหลายครั้งในประเทศ เป็นศิลปินผู้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ศิลปะเชิงบูรณาการ โดยนำเอาความเชื่อ รูปแบบแบบไทยประเพณีมาผสมผสานกับแนวคิดรูปแบบตะวันตกและพัฒนาการสร้างสรรค์ต่อยอดแนวความคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลา มีผลงานสร้างสรรค์ศิลปะออกมาหลากหลายแนวทางซึ่งผลงานทุกรูปแบบ แนวทางที่แสดงออกก็ยังเป็นผลงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาศิลปินแบบไทย ที่มีหลักคิด องค์ความรู้เป็นแบบอย่างและแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะของไทย นอกจากนี้ ยังเป็นศิลปินที่ถ่ายทอด สืบสาน องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชน เด็ก เยาวชนตลอดมา รวมทั้งยังได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะส่วนตัว เพื่อเป็นที่สืบสานถ่ายทอดเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้จากการสร้างสรรค์ส่วนตัวต่อสังคมอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตสู่ปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการงานศิลปะของประเทศและต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานศิลปะเยี่ยมชมหอศิลป์ช่วง มูลพินิจ ซึ่งจัดแสดงผลงานกว่า ๘๐ ชิ้น ทั้งภาพลายเส้น สีน้ำมัน ภาพพิมพ์ ตลอดจนงานประติมากรรม งานออกแบบต่างๆตั้งอยู่ เลขที่ ๗๙/๖๒๙ - ๖๓๐ หมู่บ้านธารารมณ์ ซอย ๘/๑ ถนนรามคำแหง ๑๕๐ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้เข้าชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ และวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หรือหากต้องการ เข้าชมนอกเวลาทำการ สามารถโทรศัพท์นัดล่วงหน้าได้ โทร. ๐ ๒๓๗๒ ๐๙๖๑ โดยไม่เสียค่าเข้าชมและสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์www.moolpinit.net Facebook : ช่วง มูลพินิจ Chuang Moolpinit
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)