กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดความในใจบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ ๗ คน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.สำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ที่ล้วนแต่สร้างความผาสุกและความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจ ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ รวม ๗ คน ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ซึ่งล้วนสร้างความปลื้มปีติ ความประทับใจ ตราตรึง อยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้ถวายการรับใช้ทุกคน

บุคคลในภาพทั้ง ๗ ภาพ ได้แก่

ภาพที่ ๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา คือ ดร.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘ พระองค์ท่านทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ เป็นปฐมฤกษ์ ตามโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมัก เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรนำไปปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น ณ บ้านแหลมสะแก ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี คือ นายสุขสันต์ มลิทอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา

ภาพที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ พระองค์ท่านทรงนำพสกนิกรเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ณ บึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ปัจจุบันเป็น รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ภาพที่ ๕ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ พระองค์ท่าน ทรงพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ณ
ค่ายอาสารักษาดินแดน ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ นายภูมิชน วัฒนะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

ภาพที่ ๖ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ พระองค์ท่าน ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาดีมอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี คือ นายธีรพจน์ หะยีอาแว ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ

ภาพที่ ๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระองค์ท่าน เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา คือ นางทักษิณา วารุณี ปัจจุบันเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลสุไหงปาดี นราธิวาส

โอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน พร้อมน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เป็นต้นแบบของค่านิยมความเป็นไทยซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ความเสียสละและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อนำความเจริญ
มาสู่ตนและประเทศชาติต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)