กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิดชูสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับภาค พร้อมมอบโล่ยกย่องสถานศึกษาระดับเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีกล่าวว่า สถานศึกษาที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการรักษา สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนและการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาทั่วประเทศ อันเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนให้เกิดการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น นำไปสู่การสืบสานต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

"การยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายสถานศึกษา รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนมีโอกาสในการสืบค้นและเรียนรู้รากวัฒนธรรมในท้องถิ่นและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม” นายวีระ กล่าว

ด้าน นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เป็นปีที่สามแล้ว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญ ต่อการอนุรักษ์ สืบสานถ่ายทอดงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าสาระของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้ เป็นการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับภาค จำนวน ๑๒ ถ้วยรางวัล ได้แก่

- ภาคเหนือ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) จ.นครสวรรค์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบึง จ.นครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
- ภาคกลาง ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
- ภาคตะวันออก ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สมุทรปราการ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
- ภาคใต้ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านจันทึง ชุมพร ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช
- กรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบึงบัว ลาดกระบัง ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สถานศึกษาระดับเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๖ โล่รางวัล ส่วนในระดับจังหวัดจะมีพิธีมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)