กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยความในใจบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

          วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.สำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ที่ล้วนแต่สร้างความผาสุกและความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจ ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ รวม ๘ คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ อันเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ งานมรดกวัฒนธรรมของชาติต่อไป
บุคคลในภาพทั้ง ๘ ภาพ ได้แก่

          ภาพที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงหยอดตาพระราชทานแก่เด็กซึ่งมารับการตรวจรักษาจากแพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนิน ระหว่างการทรงเยี่ยมราษฏรบ้านหนองม่วง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร บุคคลในภาพคือ นางดอกไม้ คำวงษ์ ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม

          ภาพที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภูไท ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์บุคคลในภาพ คือ นางคำใหม่ โยคะสิงห์ ปัจจุบันประกอบอาชีพแม่บ้าน

          ภาพที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานภาพพุทธประวัติแก่ผู้แทนครู เพื่อนำไปประกอบการสอนพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลในภาพคือ นางจันทร์ฉาย ดวงใจ ปัจจุบันประกอบอาชีพครู ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่

          ภาพที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรแบบจำลองในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เส้นทางขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ และพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลในภาพ คือ รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร ปัจจุบันประกอบอาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          ภาพที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการประกวดผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในเขต ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส บุคคลในภาพ คือ นายสะมะแอ กะนิ ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม

          ภาพที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังตามพระราชดำริ ณ บ้านปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี บุคคลในภาพ คือ นายอูเซ็ง สะแลแม ปัจจุบันประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง

          ภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร บุคคลในภาพคือ นางวาสนา แก้วหานาม ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
          ภาพที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ณ พิพิธภัณฑ์เฟอล์กเคอร์คุนเดอ ณ นครมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีบุคคลในภาพ คือ คุณหญิง Barbara Margret Rose Riepl ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกงศุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำนครมิวนิก สหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนี

          โอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน พร้อมน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เป็นต้นแบบของค่านิยมความเป็นไทยซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ความเสียสละและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อนำความเจริญมาสู่ตนและประเทศชาติต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)