ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานของนางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2562
2. เช่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ระหว่างวันที่ 28 พ.ค .- 2 มิ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2562
3. จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพสภาวัฒนธรรมในการดำเนินงานสงวนและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 16-05-2562
4. จ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชี ปี 2562 16-05-2562
5. จ้างพิมพ์หนังสือโขน มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Khon Cultural Heritage of Humanity) 16-05-2562
6. จ้างจัดการแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16-05-2562
7. จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพสภาวัฒนธรรมในการดำเนินงานสงวนและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 16-05-2562
8. จ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชี ปี 2562 16-05-2562
9. จ้างพิมพ์หนังสือโขน มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Khon Cultural Heritage of Humanity) 16-05-2562
10. จ้างจัดการแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16-05-2562