ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดแขวนฉากบนเวทีหอประชุมเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-02-2562
2. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดแขวนฉากบนเวทีหอประชุมเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-02-2562
3. ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีสั้น เรื่อง โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ Khon, Masked Dance Drama In Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-02-2562
4. จ้างจัดงานมหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Khon, Masked Dance Drama In Thailand) โดยวิธีคัดเลือก 22-02-2562
5. ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีสั้น เรื่อง โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ Khon, Masked Dance Drama In Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-02-2562
6. จ้างเหมาจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ เมืองสกุลช่าง จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2562
7. จ้างจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2562
8. จ้างจำหน่ายบัตรชมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
9. ซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2562
10. จ้างจ้างพิมพ์หนังสือชุดมรดกวัฒนธรรมอีสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2562