ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างพิมพ์หนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2562
2. จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2562
3. จ้างพิมพ์หนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2562
4. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำข้อมูลด้านประเพณี/เทศกาลและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
5. จ้างผลิตวีดิทัศน์สรุปผลการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
6. จ้างซ่อมแซม ดัดแปลงและติดตั้งเต็นท์โครงเหล็กใหม่ ณ ลานจอดรถกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2562
7. จ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-11-2562
8. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึง 31 มีนาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-11-2562
9. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึง 31 มีนาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-11-2562
10. ซื้อซื้อวัสดุห้องน้ำ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2562