ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทานยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับภาค จำนวน ๑๘ ถ้วย และโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับดีเด่น จำนวน ๓๖ โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2562
2. ซื้อผ้าไหมแพรทิพย์สำหรับตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เดินบัตร จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2562
3. ซื้อต้นไม้และวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2562
4. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนครราชสีมาและใช้สำหรับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2562
5. จ้างพิมพ์หนังสือมรดกวัฒนธรรมทางภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2562
6. จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2562
7. จ้างพิมพ์หนังสือมรดกวัฒนธรรมทางภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2562
8. จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับวงดนตรีบ้านปลายเนินในกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2562
9. จ้างถ่ายเอกสาร สัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2562
10. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2562