งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามบุคคล
ค้นหาทำเนียบนาม
ชื่อทำเนียบนาม
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 3941 รายการ

ลำดับ ชื่อ กลุ่ม โทรศัพท์ จังหวัด
31 นายสมใจ เตชาวงศ์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๕๕๔๕๓ ลำพูน
32 นายอำพล กะวัง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๗๔๕๖๖ ลำพูน
33 นายอ้าย ใจแวน ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑ ๙๙๒๔๗๓๒ ลำพูน
34 นายจันทร์ ตันติวิมิลกิจ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - ลำพูน
35 นายอินศวร ไชยวุฒิ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๖๐๔๔๐ ลำพูน
36 นายมูล ปัญโญวาท ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๐๙๒๕๕ ลำพูน
37 นายสมพร มูลกุย ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - ลำพูน
38 นายสัมฤทธิ์ กับเป็ง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - ลำพูน
39 นายเมือง กันสุยะ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๕๕๒๑๓ ลำพูน
40 นายปันแก้ว ทอเตี้ย ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๙๕๒๕๒ ลำพูน


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th