งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามบุคคล
ค้นหาทำเนียบนาม
ชื่อทำเนียบนาม
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 3941 รายการ

ลำดับ ชื่อ กลุ่ม โทรศัพท์ จังหวัด
11 นางสาวทัชนีย์ โพธิ์ศรี ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๗ ๒๑๙๙๖๓๗ สกลนคร
12 นายสมพล พัดทอง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๓ ๑๓๗๓๓๕๐ สมุทรปราการ
13 นายวิก ฉิมพลี ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - สมุทรปราการ
14 นายลั่นทม มาเอก ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๗๕๒๓๓๖๒ สมุทรปราการ
15 นางเพลินใจ แก้วสมนึก ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๓๐๒๑๘๑๖ สมุทรปราการ
16 นายนพพร ศรีเพ็ชร ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๗๕๐๗๔๕๕ สมุทรปราการ
17 นางขวัญเรือน พัดทอง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๗๕๐๗๙๕๙ สมุทรปราการ
18 นายวาทิต ไทรวิมาน ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๗๕๑๒๒๒๐ สมุทรปราการ
19 นายมงคล สมประสงค์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๖ ๐๖๖๗๒๗๒ สมุทรปราการ
20 นายบุญศรี มั่นข้น ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - ลำพูน


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th