กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> กองทุนทำอะไรที่ไหน
กองทุนทำอะไรที่ไหน
กส. จัดประชุมระดมความคิดจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (ครั้งที่ ๓)
กส. จัดประชุมระดมความคิดจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (ครั้งที่ ๒)
กส. จัดประชุมระดมความคิดจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (ครั้งที่ ๑)
ประชุมเตรียมการจัดงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ณ บ้านนายสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช)
ประชุมเตรียมการจัดงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ณ บ้านนายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ จ.นครราชสีมา)
ประชุมพบปะบุคลากรสำนัก/กอง/ศูนย์ ในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมส่งเสริม (นายสมเกียรติ พันธรรม)
ประชุมเตรียมการจัดงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ณ บ้านนางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ จ.แพร่)

หน้า : [1]

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕